Adres
ul. Komuny Paryskiej 5,
50-451, Wrocław
umów się na wizytę
Masz sprawę
793261442
dzwoń
Salon czynny
Pn - Pi - 08:00 - 20:00
Sob - 9:00 - 17:00
umów się na wizytę

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w salonie Petit Pati Barber Shop oraz odsprzedaży kosmetyków.
Decydując się na oferowane przez salon usługi Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salony Petit Pati Barber Shop otwarte są od poniedziałku do środy w godzinach 9:00 – 18:00, czwartek- piątek w godzinach 10:00 – 19:00 w soboty w godzinach 10:00 – 16:00.
2. Ceny zawarte w cenniku na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
2.1. Salon Petit Pati Barber Shop nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
2.2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta.
3. Zakup usługi w Petit Pati Barber Shop jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia ustnego(po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Petit Pati Barber Shop), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników salonu, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas wykonywanej usługi przez pracownika Salonu Petit Pati Barber Shop. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Petit Pati Barber Shop może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi, pracownik Salonu Petit Pati Barber Shop ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.
6. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Petit Pati Barber Shop, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
7. Za usługi świadczone w Salonie Petit Pati Barber Shop można płacić gotówką lub karta płatniczą.
8. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na wizytę (tj. opóźnienie powyżej 10 min), może nastąpić konieczność skrócenia wizyty lub odmowa jego wykonania.
9. Klient umawiając się na wizytę w Salonie Petit Pati Barber Shop zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu.
10. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Petit Pati Barber Shop, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR). Szczegółowe informację odnośnie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych znajdują się w zakładce „Regulamin Ochrony Danych Osobowych” na stronie www.petitpati.com
11. Informujemy, że obszar salonu Petit Pati Barber Shop mieszczącego się na Placu Kościuszki 5 we Wrocławiu, objęty jest monitoringiem.
11.1 Celem wprowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę Tomasz Greniuk „Petit Pati Barber Shop” we Wrocławiu na szkodę. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione wyżej. 
11.2 Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.
11.3 Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 1 miesiąca, po których upływie podlegają automatycznemu skasowaniu.
12. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.
13. Dopuszcza się korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia telefonicznego z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia usługi.
14. Na terenie Salonu Petit Pati Barber Shop zakazane jest palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, korzystanie z urządzeń znajdujących się w Salonie bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
15. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług lub zakupionych kosmetyków w Salonie Petit Pati Barber Shop niezwłocznie po zauważeniu wady.
15.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barber@petitpati.com Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę wykonania usługi/zakupu produktu.
15.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Petit Pati Barber Shop zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom weryfikacji nienależycie wykonanej usługi lub zakupionego kosmetyku
15.3. Salon Petit Pati Barber Shop rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, lub osobista rozmowa Pracownika z Klientem.
19. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonach Petit Pati Barber Shop. Nie przyjmujemy zwrotu użytego kosmetyku ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów, jeżeli nastąpiło ich zużycie.
Salon Petit Pati Barber Shop zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW „BOOKSY”
Współadministratorem Państwa danych jest firma Tomasz Greniuk z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Kościuszki 5, oraz Booksy Interniational sp.z o .o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/U4.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych innych podmiotów, kontrahentów, zleceniobiorców jest firma Tomasz Greniuk z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Kościuszki 5.
Jako Administratorzy i Współadministratorzy Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć pod adresem barber@petitpati.com. Klienci internetowej rezerwacji online BOOKSY pod adresem reklamacje@booksy.com oraz listownie na adresy podane jako adresy siedziby firm.

Polityka Prywatności BOOKSY dostępna jest pod adresem https://booksy.com/pl-pl/
I. Postanowienia ogólne.

1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Salonie Petit Pati Barber Shop , niezależnie od formy ich przetwarzania.
2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
3. Dla skutecznej realizacji Polityki- Administrator Danych zapewnia:
a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
b) kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych,
c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania osób upoważnionych, naruszenie zasad dostępu do danych oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Dane osobowe przetwarzane u Administratora Danych
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
Administrator Danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby wiązać się z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób.
W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych.

III. Kategorie zbieranych danych osobowych
1. Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do kontaktu;
2. Dane osób zainteresowanych współpracą z nami;
3. Dane osobowe podwykonawców, zleceniobiorców, osób wskazanych do współpracy oraz kandydatach do pracy;
4. Informacje o kontrahentach;

IV. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką bezpieczeństwa, a także innymi dokumentami wewnętrznymi związanymi z przetwarzaniem Danych Osobowych w Salonie Petit Pati Barber Shop.
2. Wszystkie dane osobowe w Salonie Petit Pati Barber Shop są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
b) Dane są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty.
c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
f) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane.
g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny.
h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
3. Administrator Danych nie przekazuje osobom, których dane nie dotyczą informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust5 pkt d RODO).
4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
a) naruszenie bezpieczeństwa systemów, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
f) spowodowane uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych osoba upoważniona zobowiązana jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych ,
6. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zlecenia, zakończenia lub zmiany warunków zlecenia zleceniobiorców lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie by:
a) pracownicy, zleceniobiorcy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,
b) każdy zleceniobiorca przetwarzający Dane osobowe zobowiązał się pisemnie do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Salonie Petit Pati Barber Shop w tajemnicy.
7. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
a) ścisłego przestrzegania zakresu oświadczenia o poufności;
b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych.

V. Obszar przetwarzania danych osobowych
Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie Salonu Petit Pati Barber Shop, obejmuje pomieszczenia zlokalizowane w Salonie Petit Pati Barber Shop na Placu Kościuszki 5 we Wrocławiu.

VI. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) są adekwatne do poziomu ryzyka.
Środki obejmują:
a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych, bądź osób które podpisały „Oświadczenie w zakresie poufności informacji”,
b) zamykanie salonu Petit Pati Barber Shop podczas nieobecności pracowników/zleceniobiorców/osób upoważnionych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
c) wykorzystywanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe,
d) zabezpieczenie dostępu do urządzeń w Salonie Petit Pati Barber Shop przy pomocy haseł dostępu,
e) zabezpieczenie dostępu do Salonu Petit Pati Barber Shop przy pomocy kodów zamknięcia i otwarcia Salonu. System alarmowy.
f) wykorzystywanie zamykanych szafek do zabezpieczenia dokumentów.
g) monitoring (dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel) Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres jednego miesiąca

VII. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenia mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 niniejszej polityki.
Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której te dane dotyczą.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

IX. Prawa osób w zakresie danych osobowych
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych; b)modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; c) całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne, d) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); e) przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową; f) wniesienia skargi. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Postanowienia końcowe. 1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy i Przepisów o ochronie danych osobowych. 2. Integralną część niniejszej Polityki bezpieczeństwa stanowią odpowiednie dokumenty podpisane przez osoby przetwarzające dane w firmie. 3. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w obowiązujących zasad, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.